(Baleares) Oposiciones Enseñanza 2017. Convocatoria

, por  Cuadernalia 1024

Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

La disposició addicional dotzena, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 04-05-2006), estableix que el sistema d’ingrés a la funció pública docent serà el de concurs oposició. De conformitat amb la citada Llei, per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 02-03-2007), modificat per RD 48/2010, de 22 de gener (BOE núm. 33, de 06-02-2010), s’aprovà el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu, i regula el règim transitori d’ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dessetena de l’esmentada llei. Una vegada que ha finalitzat el termini establert en aquesta disposició transitòria s’ha d’aplicar, pel que fa al sistema d’ingrés, el Títol III del Reglament.

Així mateix, l’article 3, apartat 1 d’aquest Reglament disposa que els òrgans competents de les administracions públiques convocants procediran a realitzar la convocatòria per a la provisió de les places aprovades a les seves respectives ofertes públiques d’ocupació.

Atès els Acords de Consell de Govern de 6 de novembre de 2015 i de 22 de gener de 2016 mitjançant els quals s’aprova l’oferta pública d’ocupació relativa a l’àmbit de l’ensenyament no universitari a la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2015 i 2016, respectivament, i per tal de cobrir les places d’alguns cossos docents a les Illes Balears.

La directora general de Personal Docent d’acord amb l’aparat 1.a) de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 163, de 5-11-2015), és competent per dictar la present Resolució. Per tot això, i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d’Educació, dict la següent Resolució

1.Obrir la convocatòria de proves selectives per a la cobertura, a les Illes Balears, de 257 places de funcionaris docents dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, així com per a l’adquisició de noves especialitats.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

3. Aprovar els annexos del 2 al 9 que contenen, respectivament, el barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’ingrés, el barem per a la valoració dels mèrits en els procediments d’accés entre els cossos de funcionaris docents, el model de sol·licitud, el full de verificació del format de la programació didàctica, els models de declaració jurada, els criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica, la normativa vigent sobre ordenació curricular i les característiques de la prova pràctica.

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de , d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu les Illes Balears comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 17 de març de 2017 La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

JPEG

Tràmit telemàtic per prendre part del procediment selectiu (Des del 29/03/2017 al 18/04/2017):

En la misma sección: