(Catalunya) Assignació de destinacions definitives als professors de religió en centres educatius públics 2012/2013


Miércoles 28 de marzo de 2012
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  225Assignació de destinacions definitives als professors de religió en centres educatius públics 2012/2013

El Departament d’Ensenyament regula els procediments d’assignació de destinacions definitives als professors de religió en centres educatius públics, per tal de:

a) assignar destinació amb caràcter definitiu, amb efecte d’1 de setembre de 2012, als professors de religió amb contracte laboral per temps indefinit que preveu la disposició addicional única del Reial decret 696/2007;

b) convocar els procediments d’adjudicació de destinacions amb caràcter definitiu als professors de religió en centres educatius públics.

Requisits

Els participants han d’acreditar els requisits generals previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007 i, a més, els requisits específics següents:

a) No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents.

b) Tenir el requisit de titulació establert per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig.

c) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.

d) Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà corresponent a les peticions de la sol·licitud. Només es pot obtenir destinació en centres d’un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l’entitat religiosa corresponent.

e) Disposar de la declaració d’idoneïtat per al nivell per al qual s’opta de l’ordinari diocesà.

Tots els requisits han d’estar reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de cada procediment.

La disposició addicional única d’aquest Reial decret estableix que els professors de religió que en el moment de l’entrada en vigor estiguin contractats passen automàticament a tenir una relació laboral per temps indefinit en els termes establerts en el Reial decret mateix.

Més Informació

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS