(Catalunya) Oposicions Ensenyament 2011: Calendari

, por  Cuadernalia 970

(Catalunya) Oposicions Ensenyament 2011: Calendari

- 

Presentació sol·licituds participació: del 10 al 29 de març de 2011, ambdós inclosos.

Presentació sol·licituds participació voluntària com a vocal tribunal: del 10 al 29 de març, ambdós inclosos.

Llista provisional d’admesos i exclosos: abans del 29 d’abril de 2011.

Termini reclamacions contra la llista provisional: 10 dies hàbils a partir de la seva publicació.

Llista definitiva d’admesos i exclosos: abans del 18 de juny de 2011.

Dates sorteig vocals tribunals: 28 d’abril de 2011 (voluntaris) i 13 de maig de 2011 (la resta).

Publicitat criteris correcció: almenys una setmana abans de l’inici del procés selectiu.

Prova de coneixement de les dues llengües: 17 de juny de 2011.

Presentació i inici fase oposició: 18 de juny de 2011, al matí.

Al·legació mèrits davant el tribunal: un cop s’hagi superat la fase d’oposició.

Exposició pública llista d’aspirants seleccionats: s’obrirà un termini de 48h per a reclamacions.

Presentació de documents dels aspirants seleccionats: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la llista de seleccionats.

Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals.

Fase de pràctiques: es realitzarà a la destinació provisional adjudicada, amb una durada de 6 mesos i un període mínim d’avaluació de 3 mesos d’activitat docent.

Nomenament de funcionaris de carrera.