(Catalunya) Oposicions Ensenyament 2011: Composició dels tribunals

, por  Cuadernalia 579

(Catalunya) Oposicions Ensenyament 2011: Composició dels tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, quatre persones designades com a vocals mitjançant sorteig públic entre el funcionariat dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, professorat d’ensenyament secundari, professorat tècnic de formació professional, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, professorat d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professorat d’arts plàstiques i disseny amb destinació a Catalunya que tingui reconeguda la capacitació per a l’especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupi un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius de la comarca on hagi d’actuar el tribunal.

A més a més, per a cada tribunal titular es designa, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

- 

Persones voluntàries designades com a vocals de tribunals

Persones designades com a vocals una vegada realitzats els sorteigs que preveu la base 5.3