(Comunidad Valenciana) Oposiciones Enseñanza 2013 Maestros, Secundaria. Convocatoria

, por  Cuadernalia 294

(Comunidad Valenciana) Oposiciones Enseñanza 2013 Maestros, Secundaria. Convocatoria


Cos de Mestres 2013.

Convocatòria

ORDE 30/2013, de 26 d’abril, de Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris d’este mateix cos.

Documentació

ORDE 30/2013, de 26 d’abril

Annex II. Exempció de la prova d’espanyol per a estrangers. Exempció de la prova d’espanyol per a estrangers.

Annex III. Model de declaració jurada o promesa. Model de declaració jurada o promesa.

Annex IV. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d’interins. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d’interins.

Annex V. Declaració de mèrits presentats. Declaració de mèrits presentats.

Annex IX. Instància per a sol·licitar formar part dels òrgans de selecció. Instància per a sol·licitar formar part dels òrgans de selecció.

Instància per a acreditar la condició de discapacitat i/o família nombrosa (només per al cas de presentació de la instància per via telemàtica) Instància discapacitat i/o família nombrosa.

Preguntes freqüents Llistat de preguntes freqüents.

Cossos de Secundària i Altres Cossos 2013.

ORDE 31/2013, de 26 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional.

ORDE 31/2013, de 26 d’abril Convocatòria

Documentació

Annex IV. Exempció de la prova d’espanyol per a estrangers. Exempció de la prova d’espanyol per a estrangers.

Annex V. Model de declaració jurada o promesa. Model de declaració jurada o promesa.

Annex VII. Declaració de mèrits presentats. Declaració de mèrits presentats.

Annex IX. Instància per a sol·licitar formar part dels òrgans de selecció. Instància per a sol·licitar formar part dels òrgans de selecció.

Annex XI. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d’interins. Sol·licitud de no inclusió en les llistes d’interins.

Instància per a acreditar la condició de discapacitat i/o família nombrosa (només per al cas de presentació de la instància per via telemàtica) Instància discapacitat i/o família nombrosa.

Preguntes freqüents Llistat de preguntes freqüents.