(Galicia) Convocatoria 15/03/2013 provisión de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional

, por  Cuadernalia 62

(Galicia) Convocatoria 15/03/2013 provisión de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional


Xúntase a Orde do 15 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

A solicitude de participación nesta convocatoria dirixirase á Dirección Xeral de Educa­ción, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e presentarase no Rexistro Único da Xunta de Galicia, nos seus departamentos territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administra­tivo común, no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia

Documento Adjunto: Orde do 15 de marzo de 2013: Convocatoria para a provisión de postos de directores e directoras de CIFP (DOG)