(Galicia) Corrección de erros á Orde do 12 de xuño de 2009 que establece as normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2009 - 2010 (nova corrección)


Jueves 25 de junio de 2009
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  542Corrección de erros á Orde do 12 de xuño de 2009, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2009-2010, entre profesorado dos corpos de catedráticos e de profesorado de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticas e catedráticos e profesorado de escolas oficiais de idiomas, profesorado de música e artes escénicas, catedráticas e catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lles conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, o persoal opositor que tivo aprazamento da fase de prácticas e non superaron a mesma, interinas, interinos, substitutas e substitutos e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo.

No ficheiro situado máis abaixo pode verse o texto da corrección enviada para a súa publicación no DOG e tamén pode accederseDESDE AQUÍ para consultar este ou calquera outro tema relacionado coa convocatoria.

Ficheiro

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS