(Galicia) Oposiciones 2014. Admitidos y Excluidos Provisionales

, por  Cuadernalia 75

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2014. Admitidos y Excluidos Provisionales


Resolución do 5 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26).

Os interesados poderán presentar as reclamacións que consideren oportunas ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, conforme o establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Enlace:

Listaxe provisional de admitidos e excluídos (DOG)