(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Distribución Opositores por Tribunales

, por  Cuadernalia 126

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Distribución Opositores por Tribunales


Distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos ao concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Xúntase a Resolución do 6 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univesitaria pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos aos procedementos selectivoe de ingreso e acceso ao corpo inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril).