(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2014. Tribunales

, por  Cuadernalia 142

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2014. Tribunales


Resolución do 22 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo).

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de 15 días, contados desde a publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

No DOG publicaranse as resolucións das/dos presidentas/presidentes dos tribunais polas que se citan as/os opositoras/es para o acto de presentación e a primeira parte da proba prevista na base décima da convocatoria. O resto nos locais das probas e na páxina web da Consellería con 24 horas de antelación como mínimo.

A orde de actuación dos aspirantes iniciarase alfabeticamente por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido a letra B.