(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2015. Convocatoria

, por  Cuadernalia 782

ORDE do 11 de marzo de 2015 pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 446 prazas, 14 para o corpo de inspectores de educación e 432 para o corpo de mestres, situadas no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, coa desagregación por corpos, especialidades e quendas que a seguir se indican.

En la misma sección: