(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2017. Convocatoria

, por  Cuadernalia 605

ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

A disposición adicional décimo segunda, punto 1, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei, establecen que o sistema de ingreso na función pública docente será o de concurso-oposición convocado polas respectivas administracións educativas.

O título III do citado Real decreto 276/2007 regula o sistema de ingreso; o título IV, os accesos entre os corpos de funcionarios docentes, e o título V, o procedemento de adquisición de novas especialidades.

Aprobada polo Decreto 36/2017, do 6 de abril (DOG do 7 de abril), a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acorda anunciar as seguintes convocatorias e correspondentes bases:

– Convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

– Convocatoria de procedemento de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas.

– Convocatoria do procedemento selectivo de ingreso aos corpos de mestres e de profesores técnicos de formación profesional.

– Convocatoria do procedemento para a adquisición de novas especialidades no corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres.

TÍTULO I Procedementos de ingreso e acceso Base primeira. Normas xerais

1.1. Prazas convocadas.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 540 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 23 prazas no corpo de profesores de música e artes escénicas, 80 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 400 prazas no corpo de mestres, situadas no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, coa desagregación por especialidades e quendas que a continuación se indican:

(Consultar Resolución en documento adjunto)

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 18 de abril y finalizará el 9 de mayo de 2017

En la misma sección: