(Illes Balears) Convocatoria 09/05/2016 bolsa docente de Alemán (Secundaria y EOIs)

, por  Cuadernalia 494

Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2016 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Els articles 95 a 98 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), preveu que les Administracions educatives, per impartir ensenyaments de formació professional, artístics, d’idiomes i esportius, puguin incorporar excepcionalment, com a professors especialistes, professionals, no necessàriament titulats, que exerceixen la seva activitat en l’àmbit laboral, atenent la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu. Segons la LOE, aquests professionals s’han d’incorporar a l’activitat docent en règim laboral o administratiu, d’acord amb la normativa que sigui aplicable en cada cas.

El 26 de març de 2014, la Secció Primera de la Sala Social del Tribunal Suprem va dictar una sentència estimatòria d’un recurs de cassació per a la unificació de doctrina. Aquesta sentència considera que, d’acord amb la LOE i la normativa de funció pública aplicable, els professors especialistes només poden ser o bé personal laboral o bé personal funcionari, de manera que ja no hi cap la contractació administrativa prevista en el Reial decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes, norma que el Tribunal Suprem entén implícitament derogada per la LOE. D’acord amb el Tribunal, a més, actualment no hi ha cap norma amb rang legal, ni tan sols els articles esmentats de la LOE, que empari l’exclusió ¾permesa per l’article 3.3 de la Llei de l’estatut dels treballadors¾ del caràcter laboral de la prestació, de manera que si en la relació que s’estableix entre el professor especialista i l’Administració concorren els requisits de l’article 1.1 de la Llei de l’estatut dels treballadors, la contractació ha de tenir naturalesa laboral.

Com que no s’han pogut cobrir places de determinades especialitats amb funcionaris docents, cal cobrir-les de forma temporal amb professors especialistes, atès el caràcter innovador i el nivell d’especialització que presenten, amb la qual cosa cal fer una convocatòria pública que respecti els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), delega en la directora general de Personal Docent, entre d’altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments de selecció, aprovar-ne les bases i els programes, establir el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la convocatòria per cobrir amb professors especialistes places vacants de les especialitats que s’especifiquen en l’annex 1 d’aquesta

Resolució. Segon

Establir les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar el barem per valorar els mèrits, que figura com a annex 3 d’aquesta Resolució.

Quart

Aprovar el model oficial de sol·licitud, que figura com a annex 4 d’aquesta Resolució.

Cinquè

Ordenar que aquesta Resolució i els annexos es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Baleares i a la pàgina web http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/60/950124

Interposició de recursos Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver- se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 9 de maig de 2016 La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

ANNEX 1 Especialitats que es convoquen

· Cos de professors d’ensenyament secundari ·0590012 ALEMANY

· Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 0592001 ALEMANY

Convocatoria

ANNEX 4 (67 Kb)