(Illes Balears) Convocatoria Concurs de trasllats 2013-2014

, por  Cuadernalia 282

(Illes Balears) Convocatoria Concurs de trasllats 2013-2014


Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de novembre de 2013, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu

La disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en l’apartat 1, determina que és base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d’àmbit estatal.

En el punt 3 d’aquesta disposició, s’estableix l’obligació per a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d’àmbit estatal, a l’efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres docents d’ensenyament dependents d’aquestes administracions, així com per a garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i, si escau, l’adjudicació de places que resultin del mateix concurs.

El punt 4 de la mateixa disposició, així com l’article 2.2 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableixen que, durant els cursos en els quals no es convoquin concursos d’àmbit estatal, les diferents administracions educatives poden organitzar procedimentS de provisió a l’àmbit territorial la gestió dels quals els correspongui, amb l’objecte de cobrir les places d’aquest àmbit, tot això sense perjudici que en qualsevol moment puguin dur a terme processos de redistribució o de recol·locació dels seus efectius.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears hi va haver un concurs de trasllats d’àmbit estatal durant el curs 2012-2013 i, atesa l’existència de places vacants, aquesta Conselleria considera oportú, amb la finalitat de proveir-les en les millors condicions per a la qualitat del sistema educatiu, convocar un concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per cobrir les places vacants de les plantilles orgàniques corresponents als cossos docents que preveu la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolarS del sistema educatiu dependents de l’àmbit de gestió de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes d’acord amb la base primera, apartat b, de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de juliol de 2013 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Convocar concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:

  • Catedràtics d’ensenyament secundari
  • Professors d’ensenyament secundari
  • Professors tècnics de formació professional
  • Professors de música i arts escèniques
  • Catedràtics d’arts plàstiques i disseny
  • Professors d’arts plàstiques i disseny
  • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
  • Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
  • Professors d’escoles oficials d’idiomes
  • Mestres

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s’especifiquen en l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

3. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 29 de novembre a dia 17 de desembre, ambdós inclosos.